طرح درس افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی92-93
1392/7/11 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه

دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی

نيمسال اول 1393-1392

شنبه؛ 17-14

 

درس افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی،  به بررسي چندوجهی حضور رسانه ها در دنیای امروز و تلاش برای شکل دهی و اقناع افکار عمومی است. افکارعمومی واژه ای است پرمناقشه که با ظهور رسانه های جمعی بر حساسیت آن افزوده شده است و با توجه به گستره وسیع وسایل ارتباط جمعی و نیز تغییرات سریع آن و تاثیر جدی بر جهان امروزی که از آن به جهانی شدن تعبیر می شود، فهم و درک رسانه از اهمیت به سزایی برخوردار است. وقتی سخن از افکار عمومی به میان می آید نوعی از تاثیر بر جامعه به ذهن متبادر می شود که با تاثیراتی که در سطح فردی و خرد می باشد متمایز می گردد. آنچه تلاش می گردد در این درس ارائه گردد منتخبی است از متونی که در آینده به کار یک مدیر فرهنگی می آید و یا در هر صورت لازم است یک دانش آموخته رشته مدیریت فرهنگی آن را بداند. بر همين اساس، منابع اصلي عبارتند از:

هنسون، جریس و نارولا، اوما(1375) .تکنولوژیهای جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه. ترجمه داوود حیدری. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها. فصول قدرت تکنولوژی اطلاعات (46-35)؛ نظریه ها و کاربردهای تکنولوژی اطلاعات (81-57).

لازار، ژودیت(1391) .افکارعمومی. ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشرنی.

پرایس، وینسنت(1382) .افکارعمومی. ترجمه علی رستمی و الهام میرتهامی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

سمتی، محمد مهدی(1385) .عصر سی ان ان و هالیوود. ترجمه نرجس خانون براهوِِیی. تهران: نشر نی. فصول تاملاتی درباره عوامل موثر بر شیوه پخش اخبار متوالی از تلویزیون (44-33)؛ تروریسم، هالیوود و سیاستهای تصویرپردازی (142-99).

دارابی، علی(1390) .درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه تهران. 275-317.

ویلیامز، کوین (1386) .درک تئوری رسانه. ترجمه رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی. فصول تئوریهای ناظر بر تاثیر رسانه ها برمخاطبان  (207-183)؛ تحولات رسانه ها و تئوری رسانه (233-231).

پستمن، نیل(1385) .زندگی در عیش، مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی. تهران: انتشارات اطلاعات.

همچنین کتابهای نظریه ها در روان شناسی اجتماعی اثر مورتون دوچ و روبرت کراوس(1386)، شیوه های تغییر رفتار (1381) اثر ریموند میلتن برگر، و تغییرات اجتماعی(1380) اثر گی روشه،  براي توضيح برخی مطالب کلاس بسیار مفید هستند. در باب منابع تكميلي، تلاش شده تا از ميان انبوه منابع فارسي، آن بخشي انتخاب شود كه مهمتر و مفيدتر است.

***

شرح درس

جلسه اول: 16  شهریور

کليات، و مروری کلی بر درس.

مروری بر فضای رسانه ای حاکم بر جهان امروز.

جلسه دوم: 23 شهریور

کليات، تشریح طرح درس و شيوه ارائه کارنوشت کلاسی.

قدرت رسانه ای؛ جهان تصاویر و تصاویر جهان.

آقاسی، محمد (1389) جهان تصاویر و تصاویر جهان، ماهنامه خردنامه همشهری، شماره 69: 79-80

مرادی، حجت اله (1389) قدرت و جنگ نرم؛ از نظریه تا عمل. تهران: نشرساقی. فصول سوم، پنجم و ششم از بخش اول و فصل چهارم از بخش دوم

نای، جوزف (1389) قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین المللی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

هنسون، جریس و نارولا، اوما(1375) .تکنولوژیهای جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه. ترجمه داوود حیدری. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

جلسه سوم: 30 شهریور

هالیوود و تاثیرگذاری بر افکاربین المللی و تقابل با جهان اسلام.

سمتی، محمد مهدی(1385) .عصر سی ان ان و هالیوود. ترجمه نرجس خانون براهوِِیی. تهران: نشر نی. فصل تروریسم، هالیوود و سیاستهای تصویرپردازی (142-99).

جوادی یگانه، محمدرضا و عبداللهیان، حمید(1386) .دین و رسانه. تهران: دفتر پژوهشهای رادیو. مقاله های تصویر مسلمانان در سینمای هالیوود و تعالیم هالیوود.

جلسه چهارم: 6 مهر

***تحويل کارنوشت***

نمایش رسانه ای؛ مطالعه موردی یازده سپتامبر.

فرهادپور، مراد و اباذری، یوسف(1380) .نیویورک، کابل؛ نشانه شناسی 11سپتامبر. تهران: طرح نو.

فارسی، حسن (1390) .پل نامرئی از هنر به سیاست. تهران: انتشارات سوره مهر.

جلسه پنجم: 13مهر

هالیوود و تاثیرگذاری بر افکارعمومی جامعه ایرانی.

جوادی یگانه، محمد رضا و آقاسی، محمد(1390)، «"برزخ" یهودی-مسیحی شده در سينماي ايران»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، سال هجدهم، شماره 2:صص 47-94

آقاسی، محمد(1389) بررسي نحوه بازنمايي مفاهیم و نمادهای مذهبی در سینمای ایران، فصلنامه فرهنگ پژوهش، شماره چهارم دوره جدید، پاییز 1389، صص61-80

زرهانی، سیدحسین (1390) .پل نامرئی از هنر به سیاست. تهران: انتشارات سوره مهر.

جلسه ششم: 20 مهر

تلویزیون های ماهواره ای؛ از دیروز تا امروز

پستمن، نیل(1385) .زندگی در عیش، مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی. تهران: انتشارات اطلاعات.

آقاسی، محمد و شبابی، مهرشاد و صفوی، حنانه سادات(1390)، «عوامل جذابیت شبکه من و تو از منظر دانشجویان»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دوره 2، شماره 4: صص35-54

سمتی، محمد مهدی(1385) .عصر سی ان ان و هالیوود. ترجمه نرجس خانون براهوِِیی. تهران: نشر نی. فصل تاملاتی درباره عوامل موثر بر شیوه پخش اخبار متوالی از تلویزیون (44-33).

 

جلسه هفتم: 27 مهر

***تحویل کارنوشت***

تئوریهای فهم رسانه (1).

بوردیو، پی یر (1387) .درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم. ترجمه ناصرفکوهی. تهران: نشر آشیان. فصل صفحه تلویزیون و پشت پرده هایش (51-19).

دارابی، علی(1390) .درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه تهران. 275-317.

ویلیامز، کوین (1386) .درک تئوری رسانه. ترجمه رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی. فصول تئوریهای ناظر بر تاثیر رسانه ها برمخاطبان  (207-183)؛ تحولات رسانه ها و تئوری رسانه (233-231).

جلسه هشتم: 4 آبان

آزمون ميان ترم.

جلسه نهم: 11 آبان

تئوریهای فهم رسانه (2).

مهدی زاده، سید محمد(1387) .رسانه ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

ویلیامز، کوین (1386) .درک تئوری رسانه. ترجمه رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی. فصول تئوریهای ناظر بر تاثیر رسانه ها برمخاطبان  (207-183)؛ تحولات رسانه ها و تئوری رسانه (233-231).

مجموعه نویسندگان(1389) .عملیات روانی و رسانه. تهران: نشر ساقی.

جلسه دهم: 18 آبان

***بازدید علمی  از یکی از رسانه های کشور***           

جلسه يازدهم: 25 آبان

صدای مردم یا افکار عمومی؟

لازار، ژودیت(1391) .افکارعمومی. ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشرنی.

افروغ، عماد(1387) .حقوق شهروندی و عدالت. تهران: سوره مهر. مقدمه و فصل حقوق شهروندی (33-17).

مجموعه نویسندگان(1389) .افکارعمومی در ایران. تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا).

جلسه دوازدهم: 2  آذر

مفهوم شناسی؛ جنگ روانی، جنگ نرم، اقکار عمومی

نصر، صلاح(1380) .جنگ روانی. ترجمه محمود حقیقت کاشانی. تهران: انتشارات سروش.

عبدالله خانی، علی(1387) .جنگ نرم. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

شریفی، احمد حسین(1389) .جنگ نرم. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

مرادی، حجت اله (1389) قدرت و جنگ نرم؛ از نظریه تا عمل. تهران: نشرساقی.

جلسه سيزدهم: 9 آذر

نظریه های افکار عمومی(1)

لازار، ژودیت(1391) .افکارعمومی. ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشرنی.

پرایس، وینسنت(1382) .افکارعمومی. ترجمه علی رستمی و الهام میرتهامی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

شبابی، مهرشاد و آقاسی، محمد(1390)،«تاثیر رسانه بر افکار عمومی با استفاده از روش تقویت افتراقی؛مطالعه موردی قتل نداآقاسلطان»، فصلنامه علمی-پژوهشی زنان و خانواده، شماره 8: 83-115

جلسه چهاردهم: 16 آذر

نظریه های افکار عمومی(2)

لازار، ژودیت(1391) .افکارعمومی. ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشرنی.

پرایس، وینسنت(1382) .افکارعمومی. ترجمه علی رستمی و الهام میرتهامی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

میلتن برگر، ریموند (1381) .شیوه های تغییر رفتار. ترجمه علی فتحی آشتیانی و هادی عظیمی آشتیانی. تهران: انتشارت سمت.

 

جلسه پانزدهم: 23 آذر

بررسی افکار عمومی جامعه ایرانی

افروغ، عماد(1387) .هویت ایرانی و حقوق فرهنگی. تهران: سوره مهر. فصل هویت ایرانی (53-21).

افروغ، عماد(1389) .احیاگری و مردم سالاری دینی. تهران: سوره مهر. فصل مرم سالاری دینی به مثابه فلسفه سیاسی نوظهور(98-55).

مجموعه مقالات(1385) .ارزیابی فضای مجازی ایرانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مقاله "دو فضایی شدن کره زمین و توسعه واقعی-مجازی شاخص های کاربردی ارزیابی «فضای وبی ایرانی»" نوشته دکتر سیدسعید رضا عاملی(31-7).

افروغ، عماد(1387) .حقوق شهروندی و عدالت. تهران: سوره مهر. فصل جامعه مدنی و موقعیت آن در ایران (131-91).

آقاسی، محمد (۱۳۹۲) رهاشدگی و آشفته بازار نظرسنجی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، مرداد، شماره ۳۹: ۳۳،۳۶

 

***

 

شيوه تخصیص نمره

-         حضور و مشارکت در کلاس: نمره منفي براي غيبت (بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه  0.5 نمره کسر مي شود. بعد از هر جلسه، به هيچ وجه غيبت آن جلسه اصلاح نخواهد شد.) خروج از کلاس بلامانع است، ولی ورود به کلاس بعد از شروع کلاس، مجاز نیست. نمره مشارکت در کلاس (انتقاد، پرسش و حضور موثر در مباحث) به نمره کل اضافه مي شود. هر دو جلسه تاخیر، یک جلسه غیبت محسوب می گردد.

-         کارنوشت ها: 5 نمره (خلاصه کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی 2 نمره. کتاب 2 نمره. خلاصه 1 نمره) کارنوشت ها فقط و فقط در ابتداي كلاس (30 شهریور و 20 مهر) تحويل گرفته مي شود. براي کتاب، بايد خلاصه اي از آن متن ذكر شود. اين خلاصه بايد تمام-نما باشد و خلاصه اي از تمام مطالب ذكر شده را داشته باشد و در حد يک صفحه براي هر فصل کتاب تقسیم کار باشد. يک راهنماي خوب در اين باره، بخش «چگونه بخوانيم» از کتاب روش تحقيق در علوم اجتماعي نوشته ريمون کيوي و لوک وان کامپنهود (ترجمه عبدالحسين نيک گهر، نشر توتيا، 1370، صص 55-43) است،‌ كه خلاصه اي از بخشي از كتاب خودكشي دوركيم را ارائه كرده و به يك مدل نظري رسيده است. براي نگارش خلاصه يک صفحه اي از هر فصل، بايد ايده ساختاري هر پاراگراف در يک جمله خلاصه شود (و کنار آن، در کتاب نوشته شود)، و در نهايت هر فصل، بر اساس آن ايده هاي ساختاري، در يک صفحه خلاصه شود و ترجيحا، مطالب به صورت علّي مرتب شود، بگونه اي که چينش منطقي مطالب لحاظ شود.

-         آزمون ميان ترم: 5 نمره. آزمون میان ترم همراه با سوالات تحلیلی که استفاده از قدرت تفکر و ارائه دانشجو را می طلبد و از کتب و مقالات ارائه شده و مباحث مطرح شده در کلاس می باشد.

-         آزمون پايان ترم: 10 نمره. آزمون پایان ترم همراه با سوالات تحلیلی به جز سوالات مطرح شده در آزمون میان ترم می باشد، و منابع آن علاوه بر مطالب ارائه شده در کلاس، کتب و مقالات اصلی معرفی شده می باشد.)
زمان مراجعه براي رفع اشكال: قبل و بعد از کلاس

ارتباط از طريق پست الكترونيك: mohammad.aghasi61@gmail.com

 

 

 

...................................................................
ارسال نظر:
نام:
 
پست الکترونیکی:
   
آدرس وبسایت یا وبلاگ:

نظرشما:

لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید

قوانین سایت:
  • نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی شود
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
  • اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 17 نوشته شود حداکثر تا 10 صبح روز بعد منتشر می شوند
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
نظرات شما:
آخرین مطالب
موضوع: درآیینه رسانه
1401/8/7 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: طرح درس
1401/8/5 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: طرح درس
1401/8/5 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1401/6/24 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1401/6/24 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/12/6 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1400/12/6 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/12/6 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: مصاحبه
1400/8/14 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1400/8/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................