طرح درس آسیب شناسی فرهنگی جامعه 92-93
1393/1/8 | دسته بندی : جامعه شناسی


باسمه تعالی

دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

طرح درس آسیب شناسی فرهنگی جامعه(01-041-15-13)

نیم سال دوم 1392-1393

زمان: سه شنبه ها /  17-15

 

  فرهنگ مقوله گسترده، پیچیده و در عین حال بسیار سیالی است که در دهه های اخیر در دنیا و در سالهای اخیر در ایران مورد بحث جدی تری از منظر اندیشمندان رشته های مختلف قرار گرفته است. توجه به پدیده های فرهنگی، مصارف فرهنگی و اماکن فرهنگی از موضوعات جدی مورد بحث اصحاب علوم اجتماعی بوده است. از این رو در ادبیات انتقادی علوم اجتماعی مفهومی به عنوان «صنعت فرهنگ» تولید شده است. 

  درس آسیب شناسی فرهنگی جامعه تلاش است تا از لایه های فرهنگی جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدای طرح درس منابع اصلی مورد نظر آمده است و برای هر جلسه نیز منابعی که مورد استفاده قرار گرفته است بیان گریده. آنچه در آزمون های میان ترم و پایان ترم مطمح نظر است با علامت * به صورت مجزا مشخص شده است. ضروری است دانشجویان از ابتدای ترم نسبت به مطالعه این منابع اهتمام ویژه داشته باشند. 

1.       (29 بهمن) طرح بحث و مقدمه ای بر قواعد نوشته و نانوشته فرهنگ+ طرح کارنوشت

میلز، آندرو و براویت، جف(1390) درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: انتشارات ققنوس

هال، جان آر و نیتس، مری جو(1391) فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارت سروش

 

2.       (6 اسفند)خویشتن شناسی فرهنگی؛ شخصیت و هویت فرهنگی ایرانیان+ دریافت عناوین کارنوشت

هابسون، جان ام (1387) ریشه های شرقی تمدن غرب، ترجمه موسی عنبری و مسعود رجبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران(مقدمه و فصول اول و دوم)

*افروغ، عماد(1387) هویت ایرانی و حقوق شهروندی، تهران: انتشارت سوره مهر(فصول هویت ایرانی و فرهنگ سیاست21-83) (دریافت فایل Pdf)

 

3.       (13 اسفند) چندگانگی منابع هویت ساز فرهنگی مردم ایران

پارسانیا، حمید (1380) حدیث پیمانه، تهران: انتشارات معارف (فصل پنجم 300تا 365)

افروغ، عماد(1389) احیاگری و مردم سالاری دینی، تهران: سوره مهر

 

4.       (20 اسفند) ایرانیان و فرهنگ مصرف گرایی و بی کارکردی

ذکائی، محمد سعید(1391) فراغت، مصرف و جامعه؛ گفتارهایی انتقادی، تهران: انتشارات تیسا (فصول اول تا سوم)

رفیع پور، فرامرز(1383) موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن، تهران: شرکت سهامی انتشار (فقط صفحات 27-51)

*آقاسی، محمد و شبابی، مهرشاد و صفوی، حنانه سادات(1390)، «عوامل جذابیت شبکه من و تو از منظر دانشجویان»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دوره 2، شماره 4: صص35-54  (دریافت فایل Pdf)

 

5.       (27 اسفند) ایرانیان و فرهنگ تنبلی؛ با نگاهی به وضعیت تعطیلات رسمی

*جوادي يگانه، محمدرضا و مجيد فولاديان(1390)«تنبلي اجتماعي و عوامل موثر بر آن» مجله جامعه شناسي ايران. دوره دوازدهم. شماره 3. زمستان 1390. صص 109-137(دریافت فایل Pdf)

*جوادي يگانه، محمدرضا و زينب فاطمي امين و مجيد فولاديان (1389-1390) «بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و کشورهاي جهان و برخي راه حل ها» راهبرد فرهنگ (مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگی) سال سوم شماره دوازدهم و سال چهارم شماره سيزدهم. زمستان 1389 و بهار 1390: 111-134(دریافت فایل Pdf)

 

6.       (19 فروردین) بررسی علل فرهنگی قانون گریزی

دانايي فرد حسن,آذر عادل,صالحي علي(1388) قانون گريزي در ايران: تبيين نقش عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مديريتي و اجتماعي-فرهنگي، فصلنامه دانش انتظامي::7-65.

*رضایی، محمد(1384) میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی، مجله جامعه شناسي ايران پاييز 1384; 6(3):47-69(دریافت فایل Pdf)

 

 

7.       (26 فروردین) آزمون میان ترم. از مباحث جلسات اول تا ششم

 

8.       (2 اردیبهشت) مردم ایران و نگرش به هویت ملی

زاهد، سعید(1389) هویت ملی ایرانیان، نشریه راهبرد یاس، شماره 4

*امیرکافی، مهدی و حاجیانی، ابراهیم(1387) نسبت هويت قومی و ملی در جامعه چند قومیتی ایران: بررسی و مقایسه سه رهیافت نظری، مجله راهبرد، سال22، بهار 1392،شماره66، 117-146. (دریافت فایل Pdf)

 

9.       (9 اردیبهشت) منابع، مجاری و نشانه های تغییرات فرهنگی در ایران

رفیع پور، فرامرز(1378) آناتومی جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار (فقط فصل فرهنگ)

چلبی، مسعود(1382) جامعه شناسی نظم، تهران نشر نی(استفاده نظری)

آزاد ارمکی، تقی و غیاثوند، احمد(1383) تغییرات فرهنگی در ایران، تهران: آن(فصول سوم و چهارم)

 

10.   (16 اردیبهشت) ایرانیان و فرهنگ فردگرایی و عملکرد احساسی

 

11.   (30 اردیبهشت) تاثیر رسانه بر فرهنگ+دریافت کارنوشت

*شبابی، مهرشاد و آقاسی، محمد(1390)،«تاثیر رسانه بر افکار عمومی با استفاده از روش تقویت افتراقی؛مطالعه موردی قتل نداآقاسلطان»، فصلنامه علمی-پژوهشی زنان و خانواده، شماره 8: 83-115(دریافت فایل Pdf)

*آقاسی، محمد(1389) بررسی نحوه بازنمایی و مصرف مفاهیم مذهبی در سینمای ایران، فصلنامه فرهنگ پژوهش، شماره چهارم دوره جدید، پاییز 1389، صص61-80(دریافت فایل Pdf)

قانعی راد، محمدامین(1387) دوگانگی های فرهنگی تکنولوژی (رویکرد جامعه شناسی فرهنگی در تحلیل تکنولوژی)، تحقیقات فرهنگی، شماره 8

 

12.   (6 خرداد) از آسیب های فرهنگی جامعه ایرانی تا سیاستگذاری، مدیریت و مهندسی فرهنگی

*روحانی، حسن (1384) «مهندسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل»، راهبرد، (47)، تابستان 1387،‏ 7-40(دریافت فایل Pdf)

همایون، محمد هادی و وزین پور، نادر(1387)درآمدی بر مفهوم و روش سیاست گذاری فرهنگی درس هایی برای سیاست گذاران اندیشه مدیریت راهبردی سال دوم پاییز و زمستان 1387 شماره 2 (پیاپی 4)

***

 

شيوه تخصیص نمره

-        حضور و مشارکت در کلاس: بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه 5/. نمره کسر مي شود. نمره مشارکت در کلاس (انتقاد، پرسش و حضور موثر در مباحث) به نمره نهایی اضافه مي شود.

-        آزمون میان ترم: 4 نمره. از مطالب ارائه شده و مقالات علامت * خورده جلسات اول تا جلسه هفتم.

-        کارنوشت کلاسی: شرح کامل مشاهده علمی به همراه ثبت تصویر یکی از خلقیات منفی ایرانیان در شهر. 4 نمره + 2 نمره نحوه ارائه / این موضوعات عباتند از: تنبلی اجتماعی، کارجمعی، قانون گریزی/قانون ستیزی، پیشداوری، دگماتيسم‌ وجمود، خرافه‌پرستي‌، بهادادن‌ به‌ داوري‌هاي‌ ديگران‌ نسبت‌ به‌ خود، همرنگي‌ با جماعت‌، تلقين‌پذيري‌، القاپذيري‌، تقليد، تعبد، شخصيت‌پرستي‌، تعصب‌، اعتقاد به‌ برگزيدگي‌، تجربه‌ نيندوختن‌ از گذشته‌،جدي‌ نگرفتن‌ زندگي‌، ديدگاه‌ مبتذل نسبت‌ به‌ كار، قائل‌ نبودن‌ به‌ رياضت‌، زياده‌گويي‌، زبان‌ پريشي‌، ظاهرنگري‌. (شرح کارنوشت در جلسه 29 بهمن ارائه خواهد شد.)

-        آزمون پايان ترم (بیست و نهم خرداد 93): (آزمون پايان ترم، از موارد علامت * خورده پس از آزمون میان ترم و مطالب طرح شده در کلاس است.) 10 نمره

 

زمان مراجعه براي رفع اشكال: قبل و بعد از ساعت کلاس

وبسایت: www.mohammadaghasi.ir

پست الكترونيك: info@mohammadaghasi.ir

 

 

 

...................................................................
ارسال نظر:
نام:
 
پست الکترونیکی:
   
آدرس وبسایت یا وبلاگ:

نظرشما:

لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید

قوانین سایت:
  • نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی شود
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
  • اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 17 نوشته شود حداکثر تا 10 صبح روز بعد منتشر می شوند
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
نظرات شما:
آخرین مطالب
موضوع: درآیینه رسانه
1401/8/7 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: طرح درس
1401/8/5 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: طرح درس
1401/8/5 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1401/6/24 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1401/6/24 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/12/6 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1400/12/6 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/12/6 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/20 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: مصاحبه
1400/8/14 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1400/8/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1400/8/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: عکس
1400/8/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................