طرح درس ها
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
با گسترده شدن استفاده از وسایل ارتباط جمعی، شکل دهی به افکارعمومی و اثرگذاری آن، از وضعیت هایی است که مورد تحقیق و پژوهش اندیشمندان و مورد توجه و تحلیل سیاستمداران و سیاست گذران قرار گرفت. آنگاه که سخن از افکار عمومی به میان می آید نوعی از تاثیر جمعی را می توان در نظر داشت که با سطوح فردی هرچند قابل جمع است اما بسیار متفاوت است. تلاش می گردد در این ترم تحصیلی علاوه بر مفهوم شناسی و نظریه شناسی افکارعمومی، صولی کاربردی نیز که برای آینده مدیر فرهنگی یعنی فارغ التحصیل این رشته بدان نیازمند خواهد بود، ارائه گردد.
...................................................................
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
هر جامعه بشری نیز مبتنی بر مغناطیس های اجتماعی درونی خویش دارای جزر و مدهایی است که گاه در مفهوم «افکارعمومی» تبلور می یابد و شناخت آن به بهبود وضعیت زندگی کمک شایانی می نماید. بر پیچیدگی های فهم هر جامعه گسترده شدن مصرف وسایل ارتباطی و رسانه های گروهی را باید افزود. مبانی و مبادی شکل گیری افکارعمومی و اثرگذاری آن از موضوعاتی است که مورد تحقیق و پژوهش اندیشمندان و مورد توجه و تحلیل سیاستمداران و سیاست¬گذران قرار گرفته است.
...................................................................
1397/10/19 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
مطالعه افکارعمومی از زوایای مختلفی قابل بررسی است و مهم این جاست که بتوان در امروز آن را فهمید و درک کرد.
...................................................................
1395/9/1 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
با گسترده شدن اتفاده از وسایل ارتباط جمعی، شکل دهی به افکارعمومی و اثرگذاری افکارعمومی از وضعیت¬هایی است که مورد تحقیق و پژوهش اندیشمندان و مورد توجه و تحلیل سیاستمداران و سیاست¬گذران قرار گرفت. آنگاه که سخن از افکار عمومی به میان می آید نوعی از تاثیر جمعی را می¬توان در نظر داشت که با سطوح فردی هرچند قابل جمع است اما بسیار متفاوت است
...................................................................
1395/1/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
آنگاه که سخن از افکار عمومی به میان می آید نوعی از تاثیر جمعی را می­توان در نظر داشت که با سطوح فردی هرچند قابل جمع است اما بسیار متفاوت است. تلاش می گردد در این ترم تحصیلی علاوه بر مفهوم شناسی و نظریه شناسی افکارعمومی اصولی کاربردی نیز که برای آینده مدیر فرهنگی یعنی فارغ التحصیل این رشته بدان نیازمند خواهد بود، ارائه گردد.
...................................................................
1394/7/11 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
با رشد شهرنشینی به عنوان یک زیست فرهنگی جدید، تغییرات جدی در سبک، شیوه و سیاق زندگی مردم در سراسر جهان پدید آمد. این تغییرات از سطح خرد فردی تا سطح کلان سیاسی و اجتماعی به معنای اداره جامعه و تشکیل حکومت قابل ملاحظه است. یکی از تغییرات جدی را می توان در شکل گیری مفهوم مبهم اما پرکاربرد و پربسامد «افکارعمومی» دانست.
...................................................................
1393/11/24 | دسته بندی : جامعه شناسی
کلیات روش تحقیق در علوم انسانی از اشتراک برخوردار است و می¬بایست متناسب با هر رشته از آن بهره جست. همانطور که شناخت مسائل اجتماعی برای یک مدیر فرهنگی-هنری ضروری است، روش دستیابی و فهم مسائل نیز ضروری به نظر می¬رسد.
...................................................................
1393/7/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
به طور کلي منظور از روش تحقيق و پژوهش، ارائة مهارت‌ها و تجربه‌هايي است كه دست‌يابي به هدف های علمی را آسان‌تر و عملي‌تر مي‌سازد و با صرف وقت كمتر، نتايج بيشتري به دست مي‌آيد.
...................................................................
1393/6/28 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه

amitriptyline online

buy antidepressants mastercard
بی تردید افکارعمومی واژه ای است پرمناقشه که با ظهور رسانه های جمعی بر حساسیت و ابعاد آن افزوده شده است و با توجه به گستره وسیع وسایل ارتباط جمعی و نیز تغییرات سریع آن و تاثیر جدی بر جهان امروزی که از آن به جهانی شدن تعبیر می شود، فهم و درک رسانه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
...................................................................
1393/1/8 | دسته بندی : جامعه شناسی
درس آسیب شناسی فرهنگی جامعه تلاش است تا از لایه های فرهنگی جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدای طرح درس منابع اصلی مورد نظر آمده است و برای هر جلسه نیز منابعی که مورد استفاده قرار گرفته است بیان گریده.
...................................................................
1392/7/11 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
درس افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی، به بررسي چندوجهی حضور رسانه ها در دنیای امروز و تلاش برای شکل دهی و اقناع افکار عمومی است. افکارعمومی واژه ای است پرمناقشه که با ظهور رسانه های جمعی بر حساسیت آن افزوده شده است
...................................................................
آخرین مطالب
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: طرح درس
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/6/20 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: کتاب
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: مصاحبه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی هنر
.......................................
موضوع: طرح درس
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: طرح درس
1397/10/19 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
.......................................
موضوع: نوشته
1397/10/19 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: کتاب
1397/8/17 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: مقاله
1397/8/17 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................