طرح درس روش تحقیق 93-94 / ترم دوم
1393/11/24 | دسته بندی : جامعه شناسی

 

دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

درس روش تحقیق

نيمسال دوم 1393-1394

شنبه؛ 16- 19 

به طور کلي منظور از روش تحقيق و پژوهش، ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هايي است كه دست‌يابي به هدف های علمی را آسان‌تر و عملي‌تر مي‌سازد و با صرف وقت كمتر، نتايج بيشتري به دست مي‌آيد. يعني هر كاري بر مبناي روش­هاي برگرفته از تجربه‌ها و موفقيت‌ها انجام پذيرد. در واقع پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي، به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي‌رود. کلیات روش تحقیق در علوم انسانی از اشتراک برخوردار است و می­بایست متناسب با هر رشته از آن بهره جست. همانطور که شناخت مسائل اجتماعی برای یک مدیر فرهنگی-هنری ضروری است، روش دستیابی و فهم مسائل نیز ضروری به نظر می­رسد. علی رغم منابع مختلف و متعدد در روش تحقیق جهت سهولت کار دانشجویان عزیز و نیز آموختن کاربردی تر این درس، برای این ترم یک منبع اصلی معرفی می گردد و  سایر منابع مورد استفاده در هر جلسه از کلاس نیز ارائه شده است. منبع اصلي برای این درس نیز کتاب ذیل خواهد بود

§  حافظ نیا، محمدرضا(1390)مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

***

شرح درس

جلسه اول: 18 بهمن؛ آشنایی با مباحث و شرح اهداف درس.

جلسه دوم: 25 بهمن؛ کليات، تشریح طرح درس و مفهوم شناسی.

v     صص 1-52 منبع اصلی

طالبان، محمدرضا(1391)جستارهای روشی در علوم اجتماعی. تهران: نشر عروج.

رفیع پور، فرامرز(1386) آناتومی جامعه. تهران: شرکت سهامی انتشار.

 

 

جلسه سوم: 2 اسفند؛ رویکردهای غالب فلسفی در پژوهش.

ایمان، محمد تقی(1391) فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بلیکی، نورمن(1391) پارادایم های تحقیق در علوم انسانی. ترجمه گروه مترجمین. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

فی، برایان(1383) پارادایم شناسی علوم انسانی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

امزیان، محمد محمد(1380) روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات گرایی تا هنجارگرایی. ترجمه عبدالقادر سواری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

جلسه چهارم: 9 اسفند؛ مراحل کلی انجام تحقیق.

v     صص 55-52 منبع اصلی

بیکر، ترز ال.( 1388) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

ساروخانی، باقر(1381) روش­های تحقیق در علوم­اجتماعی(دوجلد). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

جلسه پنجم: 16 اسفند؛ انواع تحقیق، انواع روش.

v     صص 58-63 منبع اصلی

بلیکی، نورمن(1392) طراحی پژوهش های اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

بیکر، ترز ال.( 1388) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

جلسه ششم: 23 اسفند؛ فرایند و تکنیک­های مساله یابی.

v     صص 97-128 منبع اصلی

بیکر، ترز ال.( 1388) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

ساروخانی، باقر(1381) روش­های تحقیق در علوم­اجتماعی(دوجلد). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

 

جلسه هفتم: 15 فروردین؛ فرضیه: انواع،کارکرد و اهمیت.

v     صص 130-140 منبع اصلی

کیوی، ریموند و کامپنهود(1387) روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر توتیا.

جلسه هشتم: 22 فروردین؛ جایگاه و کارکرد نمونه گیری.

v     صص 143-168 منبع اصلی

عمیدی، علی(1392) نمونه گیری و كاربردهای آن. تهران: مرکز نشردانشگاهی.

شوشا، هلن(1379)کاوش در جامعه شناسی روانی. ترجمه سعید کتبی، تهران: نشر نی.

اس.له، پل و لمی شو، استنلی(1381) نمونه گیری؛ روش ها و کاربردها. ترجمه گیتی مختاری و امیر مجدی. تهران: پژوهشگاه آمار.

جلسه نهم: 29 فروردین؛ آزمون ميان ترم.

جلسه دهم: 5 اردیبهشت؛ متغیر: مفاهیم و انواع.

v     صص 97-128 منبع اصلی

گروه­نویسندگان(1389)درآمدی بر روش­های­کمی­وکیفی تحقیق در علوم­اجتماعی. تهران: انتشارت جهاددانشگاهی.

سنجری، احمدرضا(1388) روش‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در م‍دي‍ري‍ت‌. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رگ‍ان‌ق‍ل‍م‌.

جلسه يازدهم: 19 اردیبهشت؛ شیوه ها و تکنیکهای گردآوری اطلاعات.

والی من، نیکلاس(1387) روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي.‌ ترجمه م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ي‍ازي‌، م‍ص‍طف‍ي‌ ص‍لاب‍ت و ف‍ري‍دون‌ ب‍ه‍ادارن‍ي‌. ت‍ه‍ران‌: انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌.

خاکی، غلامرضا(1379)روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در م‍دي‍ري‍ت.‌ ت‍ه‍ران‌: م‍رك‍ز ان‍ت‍شارات‌ بازتاب.

سنجری، احمدرضا(1388) روش‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در م‍دي‍ري‍ت‌. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رگ‍ان‌ق‍ل‍م‌.

بیانی، احمد(1374) ن‍گ‍رش‌ و روش‌ در ت‍ح‍ق‍ي‍ق.‌ تهران: ن‍ش‍ر دن‍ي‍اي‌پ‍ژوه‍ش .

جلسه دوازدهم: 2 خرداد؛ آشنایی با روش های کیفی تحقیق.

ایمان، محمدتقی(1391) روش شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

طالبان، محمدرضا(1393) روش­شناسی مطالعات انقلاب. تهران: نشر عروج.

استراس، آنسلم و کوربین، جولیت(1387) اصول روش تحقیق­کیفی. ترجمه بیوک محمدی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

جلسه سيزدهم: 9 خرداد؛ *** دریافت و بررسی فعالیت های کلاسی***

جلسه چهاردهم: 16 خرداد؛ کاربردها و کاربست­های تحقیق.

***

شيوه تخصیص نمره

v     حضور و مشارکت در کلاس: نمره منفي براي غيبت (بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه  0.5 نمره کسر مي­شود. بعد از هر جلسه، به هيچ وجه غيبت آن جلسه اصلاح نخواهد شد.) خروج از کلاس بلامانع است، ولی ورود به کلاس بعد از شروع کلاس، مجاز نیست. هر دو جلسه تاخیر، یک جلسه غیبت محسوب می گردد.

v     نمره مشارکت در کلاس (انتقاد، پرسش و حضور موثر در مباحث) به نمره کل اضافه مي شود.

v     فعالیت کلاسی: 5 نمره(مطابق آنچه در کلاس توضیح داده خواهد شد.)

v     آزمون ميان ترم: 3 نمره. آزمون میان ترم همراه با سوالات تحلیلی که استفاده از قدرت تفکر و ارائه دانشجو را می طلبد و از کتاب معرفی شده و مباحث مطرح شده در کلاس می باشد.

v     آزمون پايان ترم: 10 نمره. شامل مطالب کلاسی و مباحثی از کتاب اصلی معرفی شده می­باشد.

v     زمان مراجعه براي رفع اشكال قبل و بعد از کلاس و یا از طریق پست الکترونیکی می­باشد.

وب­سایت: www.mohammadaghasi.ir

پست الكترونيك: info@mohammadaghasi.ir

...................................................................
ارسال نظر:
نام:
 
پست الکترونیکی:
   
آدرس وبسایت یا وبلاگ:

نظرشما:

لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید

قوانین سایت:
  • نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی شود
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
  • اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 17 نوشته شود حداکثر تا 10 صبح روز بعد منتشر می شوند
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
نظرات شما:
آخرین مطالب
موضوع: نوشته
1399/1/22 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1399/1/17 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1398/12/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/12/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/12/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1398/12/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: نوشته
1398/12/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: طرح درس
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/6/20 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: کتاب
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: مصاحبه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی هنر
.......................................
موضوع: طرح درس
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................