طرح درس روش تحقیق 93-94
1393/7/13 | دسته بندی : جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

درس روش تحقیق

نيمسال اول 1393-1394

پنج شنبه؛ 10-13

به طور کلي منظور از روش تحقيق و پژوهش، ارائة مهارت‌ها و تجربه‌هايي است كه دست‌يابي به هدف های علمی را آسان‌تر و عملي‌تر مي‌سازد و با صرف وقت كمتر، نتايج بيشتري به دست مي‌آيد. اين نكته، در كلّية روش‌ها مطرح است. يعني هر كاري بر مبناي «روش»هاي برگرفته از تجربه‌ها و موفقيت‌ها انجام پذيرد. در واقع پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي، به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي‌رود. کلیات روش تحقیق در علوم انسانی از اشتراک برخوردار است و می بایست متناسب با هر رشته از آن بهره جست. علی رغم منابع مختلف و متعدد در روش تحقیق جهت سهولت کار دانشجویان عزیز و نیز آموختن کاربردی تر این درس، برای این ترم یک منبع اصلی معرفی می گردد و  سایر منابع مورد استفاده در هر جلسه از کلاس نیز ارائه شده است. منبع اصلي برای این درس نیز کتاب ذیل خواهد بود و الیته به فراخور مطالب هر جلسه نیز کتابهایی استفاده می شود که برای مطالعه دانش جویان علاقه مند معرفی شده است.

§  حافظ نیا، محمدرضا(1390) .مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

***

شرح درس

جلسه اول: 3مهر

کليات، و شرح اهداف درس.

جلسه دوم: 10 مهر

کليات، تشریح طرح درس و مفهوم شناسی.

ساروخانی، باقر(1381) روش های تحقیق در علوم اجتماعی(دوجلد). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

رفیع پور،فرامرز(1386) آناتومی جامعه. تهران: شرکت سهامی انتشار.

جلسه سوم: 17 مهر

رویکردهای غالب فلسفی در پژوهش.

ایمان، محمد تقی(1391) فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بلیکی، نورمن(1391) پارادایم های تحقیق در علوم انسانی. ترجمه گروه مترجمین. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

فی، برایان (1383) پارادایم شناسی علوم انسانی. تهران: پزوهشکده مطالعات راهبردی.

امزیان، محمد محمد (1380) روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات گرایی تا هنجارگرایی. ترجمه عبدالقادر سواری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

جلسه چهارم: 24مهر

مراحل انجام تحقیق.

حافظ نیا، محمدرضا(1390) .مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

بیکر، ترز ال.( 1388) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

جلسه پنجم: 1 آبان

انواع تحقیق، انواع روش.

بلیکی، نورمن(1392) طراحی پژوهش های اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

بیکر، ترز ال.( 1388) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

جلسه ششم: 8 آبان

فرضیه؛ انواع،کارکرد و اهمیت.

بیکر، ترز ال.( 1388) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.

ساروخانی، باقر(1381) روش های تحقیق در علوم اجتماعی(دوجلد). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

جلسه هفتم: 15 آبان

متغیر؛ مفاهیم و انواع.

گروه نویسندگان(1389) درآمدی بر روش های کمی و کیفی تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارت جهاددانشگاهی.

سنجری، احمدرضا(1388) روش‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در م‍دي‍ري‍ت‌. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رگ‍ان‌ق‍ل‍م‌.

جلسه هشتم: 22 آبان

آزمون ميان ترم.

*** آغاز زمان فعالیت کلاسی***

جلسه نهم: 29 آبان

شیوه ها و تکنیکهای گردآوری اطلاعات(1).

والی من، نیکلاس(1387) روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي.‌ترجمه م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ي‍ازي‌، م‍ص‍طف‍ي‌ ص‍لاب‍ت و ف‍ري‍دون‌ ب‍ه‍ادارن‍ي‌. ت‍ه‍ران‌: انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌.

کیوی، ریموند و کامپنهود(1387) روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر توتیا.

جلسه دهم: 6 آذر

نمونه گیری.

عمیدی، علی(1392) نظریه نمونه گیری و كاربردهای آن. تهران: مرکز نشردانشگاهی.

اس.له، پل و لمی شو، استنلی(1381) نمونه گیری؛ روش ها و کاربردها. ترجمه گیتی مختاری و امیر مجدی. تهران: پژوهشگاه آمار.

جلسه يازدهم: 13 آذر

شیوه ها و تکنیکهای گردآوری اطلاعات(2).

خاکی، غلامرضا(1379)روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در م‍دي‍ري‍ت.‌ ت‍ه‍ران‌: م‍رك‍ز ان‍ت‍شارات‌ بازتاب.

سنجری، احمدرضا(1388) روش‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در م‍دي‍ري‍ت‌. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رگ‍ان‌ق‍ل‍م‌.

بیانی، احمد(1374) ن‍گ‍رش‌ و روش‌ در ت‍ح‍ق‍ي‍ق.‌تهران: ن‍ش‍ر دن‍ي‍اي‌پ‍ژوه‍ش .

جلسه دوازدهم: 20 آذر

آشنایی با روش های تحقیق کیفی(1)؛ مشاهده و مصاحبه.

ایمان، محمدتقی(1391) روش شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

استراس، آنسلم و کوربین، جولیت(1387) اصول روش تحقیق کیفی. ترجمه بیوک محمدی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

جلسه سيزدهم: 27 آذر

*** دریافت و بررسی فعالیت های کلاسی***

جلسه چهاردهم: 4 دی

آشنایی با روش های تحقیق کیفی(2)؛ دلفی و فوکوس گروپ .

فلیک، اووه(1392) درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

رفیع پور، فرامرز( 1382) تکنیکهای خاص تحقیق. تهران: شرکت سهامی انتشار.

***

شيوه تخصیص نمره

v     حضور و مشارکت در کلاس: نمره منفي براي غيبت (بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه  0.5 نمره کسر مي شود. بعد از هر جلسه، به هيچ وجه غيبت آن جلسه اصلاح نخواهد شد.) خروج از کلاس بلامانع است، ولی ورود به کلاس بعد از شروع کلاس، مجاز نیست. نمره مشارکت در کلاس (انتقاد، پرسش و حضور موثر در مباحث) به نمره کل اضافه مي شود. هر دو جلسه تاخیر، یک جلسه غیبت محسوب می گردد.

v     فعالیت کلاسی: 5 نمره(مطابق آنچه در کلاس توضیح داده خواهد شد.)

v     آزمون ميان ترم: 3 نمره. آزمون میان ترم همراه با سوالات تحلیلی که استفاده از قدرت تفکر و ارائه دانشجو را می طلبد و از کتاب معرفی شده و مباحث مطرح شده در کلاس می باشد.

v     آزمون پايان ترم: 10 نمره. آزمون پایان ترم همراه با سوالات تحلیلی به جز سوالات مطرح شده در آزمون میان ترم می باشد، و منابع آن علاوه بر مطالب ارائه شده در کلاس، کتب و مقالات اصلی معرفی شده می باشد.)

 

زمان مراجعه براي رفع اشكال: قبل و بعد از کلاس

وبسایت: www.mohammadaghasi.ir

پست الكترونيك: info@mohammadaghasi.ir

...................................................................
ارسال نظر:
نام:
 
پست الکترونیکی:
   
آدرس وبسایت یا وبلاگ:

نظرشما:

لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید

قوانین سایت:
  • نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی شود
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
  • اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 17 نوشته شود حداکثر تا 10 صبح روز بعد منتشر می شوند
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.
نظرات شما:
آخرین مطالب
موضوع: نوشته
1399/1/22 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1399/1/17 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1398/12/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/12/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/12/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1398/12/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: نوشته
1398/12/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : -
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: طرح درس
1398/11/28 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/10/10 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: درآیینه رسانه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/6/20 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: کتاب
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: مصاحبه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی هنر
.......................................
موضوع: طرح درس
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................